Wyślij zamówienie Wyślij zapytanie ofertowe
Zadzwoń
do nas
665 33 00 00
Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Wiosna 2015” PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – HANDLOWEGO „ABET” – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania, w ramach Promocji, Mieszanki betonowej.

2. Organizatorem Promocji „Wiosna 2015” jest PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE ABET sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 16 54-530 Wrocław . (dalej: „Organizator”).

3. Promocja trwać będzie w okresie od 12.05.2015 r. do 31.09.2015 r., z zastrzeżeniem § 4.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Promocja – przygotowana przez Organizatora promocja pod nazwą: „Wiosna 2015” oferta sprzedaży Mieszanki betonowej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która akceptuje niniejszy Regulamin i dokona zamówienia Mieszanki betonowej w ilości wskazanej w Regulaminie;

3. Mieszanka betonowa –

§ 3

Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest nabycie, jednorazowo, minimum 10 m3 (słownie: dziesięciu metrów sześciennych) Mieszanki betonowej.

2. Uczestnik może dokonać nabycia Mieszanki betonowej w Promocji w drodze zamówienia telefonicznego jak i zamówienia złożonego osobiście w siedzibie Organizatora lub w jego oddziałach.

3. Promocja polega na tym, iż Uczestnik nabywając 10m3 mieszanki betonowej zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości za 9m3 mieszanki betonowej (według aktualnego cennika Organizatora) oraz 1 PLN (słownie: jeden złoty) za 1m3 Mieszanki betonowej.

4. Przy zamówieniu większej ilości betonu przez Uczestnika, upawnienie do nabycia 1m3 Mieszanki betonowej za 1 PLN przysługuje za każde zamówione 10 m3 Mieszanki betonowej.

§ 4

Organizator ma prawo zmienić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej www.abet.pl.

§ 5

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towaru objętego Promocją lub usiłowania jego nabycia, skierować na piśmie do Organizatora na adres Jerzmanowska 16, 54-530 Wrocław, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 6

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana zacznie obowiązywać od dnia jej publikacji na stronie internetowej www.abet.pl

Kontakt - Formularz kontaktowy

Napisz do nas